Raport bieżący

2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 8/2021 2021-04-28 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 31.01.2021 r., podaje nowy termin publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok:
- raport roczny za 2020 r. – 31.05.2021 r.
- skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 31.05.2021 r.

 

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 5/2021 z dnia 31.01.2021 r. nie ulegają zmianie.

 

Powodem przesunięcia terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok jest utrzymujący się stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, który wpływa na procesy pracy nad sprawozdaniem finansowym Spółki i dokonaniem jego badania, w szczególności polegających na konieczności realizacji zadań w strukturze rozproszonej.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

 

Komunikaty prasowe

.