Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 41/2020 2020-06-01 Wezwanie akcjonariusza do zwrotu kwoty pieniężnej

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2018 z dnia 6 lipca 2018r, nr 18/2018 z dnia 13 lipca 2018r. i nr 22/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku, informuje, że w dniu 1 czerwca 2020 roku Spółka wysłała do akcjonariusza Marcina Pomirskiego wezwanie do zapłaty kwoty 822.805,60 zł _słownie: osiemset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięć i 60/100 złotych_ wraz z odsetkami za opóźnienie. Wezwanie dotyczy żądania zwrotu kwoty wyegzekwowanej od Spółki w toku egzekucji prowadzonej na wniosek akcjonariusza Marcina Pomirskiego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Macieja Jankowskiego. Postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte, zdaniem Spółki, w oparciu o nieważny tytuł wykonawczy w postaci notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji złożonego przez Spółkę w dniu 4 października 2017 roku w związku z udzielonym przez Spółkę poręczeniem spłaty pożyczki udzielonej przez akcjonariusza Marcina Pomirskiego na rzecz Jacka Daroszewskiego i Izabeli Daroszewskiej. Udzielenie poręczenia przez Spółkę nastąpiło z naruszeniem przepisu art. 15 § 1 k.s.h. i i skutkowało zgodnie z art. 17 § 1 k.s.h. nieważnością tej czynności. Poręczenie to zostało bowiem udzielone na rzecz Prezesa Zarządu Spółki – Jacka Daroszewskiego bez zgody zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, zarówno w chwili dokonania poręczenia, jak i w okresie dwóch miesięcy od daty tej czynności. Do dnia dzisiejszego nie zakończyło się jeszcze postępowanie w sprawie pozbawienia wykonalności tego tytułu wykonawczego.
Spółka zamierza podjąć dalsze działania na drodze prawnej w razie nie dokonania zwrotu żądanej kwoty.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

 

Komunikaty prasowe

.