Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 62/2020 2020-08-07 Zajęcie akcji stanowiących własność akcjonariusza

Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka_ informuje, że w dniu 7 sierpnia 2020 r. powziął informację o wydaniu w dniu 29 lipca 2020 r. dokumentów komorniczych zawierających skierowane do Spółki :
- zajęcie akcji stanowiących własność akcjonariusza Marcina Pomirskiego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Joanny Gut-Ajdys,
- zajęcie wierzytelności przysługujących akcjonariuszowi Marcinowi Pomirskiego wobec Spółki przez w/w Komornika Sądowego,
- zapytanie w/w Komornika Sądowego w trybie art. 761 k.p.c.
 

Zgodnie z treścią zajęć akcji dokonanych w związku z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przeciwko akcjonariuszowi Marcinowi Pomirskiemu, której przedmiotem jest egzekucja kwoty należności głównej w wysokości 4.686.483,41 zł., zajęte zostały prawa majątkowe w szczególności :
- prawo do dywidendy _art. 347 i nast. Kodeksu spółek handlowych_,
- prawo do zaliczki na poczet dywidendy _art. 349 Kodeksu spółek handlowych_,
- prawa do wynagrodzenia a posiadane przez akcjonariusza akcje w przypadku ich umorzenia _art. 359 Kodeks spółek handlowych_,
- prawa do wynagrodzenia akcjonariusza za świadczenia na rzecz Spółki _art. 356 Kodeksu spółek handlowych_,
- prawa do otrzymania zwrotu po unieważnieniu akcji z powodu braku wpłaty _art. 331 Kodeksu spółek handlowych_,
- wszelkie inne należności przypadające akcjonariuszowi z tytułu posiadania akcji Spółki.
 

Zgodnie z aktualną wiedzą Spółki akcjonariusz Marcin Pomirski posiada 281 250 akcji imiennych serii A _po dokonanym na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętej w dniu 2 marca 2020 roku połączeniu _scaleniu_ akcji - przed połączeniem _scaleniem_ akcjonariusz Marcin Pomirski posiadał 5 625 000 akcji imiennych serii A_.
 

Zajęcie wierzytelności dokonane przez w/w Komornika Sądowego, jak wynika z treści tego dokumentu dotyczy ewentualnych wierzytelności z tytułu umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umów cywilnoprawnych, umowy o świadczenie usług oraz wszelkich innych należności przysługujących akcjonariuszowi Marcinowi Pomirskiemu wobec Spółki.
Zapytanie w trybie art. 761 k.p.c. dotyczy przekazania w/w Komornikowi Sądowemu przez Spółkę informacje dotyczące istnienia, aktualnie lub w przeszłości, jakichkolwiek stosunków prawnych pomiędzy akcjonariuszem Marcinem Pomirskim a Spółką.

 

Co do skuteczności tego zajęcia, jak i zapytania w trybie art. 761 k.p.c. wystosowanego przez w/w Komornika Sądowego Spółka ustosunkuje się w odpowiedzi skierowanej do tego organu egzekucyjnego. Odpowiedź ta będzie dotyczyć między innymi sporu sądowego, o którym Spółka komunikowała w raportach bieżących nr 16/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku, nr 18/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku, nr 22/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku, nr 25/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku i nr 43/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.