Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 21/2020 2020-03-06 Informacje uzupełniające dot. raportu bieżącego nr 18/2020 (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 2 marca 2020 r.)

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, w nawiązaniu do treści raportu bieżącego z dnia 2 marca 2020 roku nr 18/2020 zawierającym treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podaje informacje, jakie nie zostały zawarte w treści tego raportu, a które powinien zawierać zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2018 poz. 757__"Rozporządzenie"_.

 

1. Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia :
- jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw do Uchwały nr 2 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad,,
- jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw do Uchwały nr 9 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej,
- jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw do Uchwały nr 11 w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej,
- jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw do Uchwały nr 12 w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej,
- jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw do Uchwały nr 13 w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej,
- jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw do Uchwały nr 14 w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej,
- jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw do Uchwały nr 15 w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej,
- jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw do Uchwały nr 16 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej,
- jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw do Uchwały nr 17 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej,
- jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw do Uchwały nr 18 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej,
- jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw do Uchwały nr 19 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej,
- jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw do Uchwały nr 20 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej,

 

2. Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – została zarządzona jedna przerwa do godziny 13:00 w dniu 2 marca 2020 roku.


3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, której projekt był objęty porządkiem obrad _projekt uchwały nr 21_.

 

4. Informacje o wybranych w dniu 2 marca 2020 roku członkach Rady Nadzorczej Spółki :

 

Informacje o Panu Marianie Nodze

Od 1995 profesor nadzwyczajny, a od 1998 profesor zwyczajny Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. W latach 1995 – 1999 pełnił funkcję dziekana Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, w latach 1999 – 2005 Rektor Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Senator RP dwóch kadencji. W V kadencji Sejmu RP przewodniczący Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury/ W latach 2004 członek Rady Polityki Pieniężnej. W latach 2001 – 2003 prezes zarządu głównego Akademickiego Związku Sportowego. Ogłosił ponad 120 publikacji naukowych, w tym 4 monografie oraz podręcznik akademicki;
Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Marian Noga nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. Nie był w okresie ostatnich trzech lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółek prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marian Noga nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 k.s.h. lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marian Noga nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Marian Noga pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Informacje o Panu Andrzeju Grabińskim

Od 1985 prowadzi praktykę adwokacką, początkowo w Oławie, a od 1990 we Wrocławiu. Od roku 2004 roku członek Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. W latach 2003 – 2007 oraz 2010 – 2013 członek Naczelnej Rady Adwokackiej, od 2013 roku dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. W latach 2005 – 2015 z rekomendacji klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość członek Trybunału Stanu, w tym w okresie _2007 - 2015_ wiceprzewodniczący Trybunału Stanu. Członek rad nadzorczych wielu spółek prawa handlowego;
Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Andrzej Grabiński nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.
Członek Rady Nadzorczej AB S.A. w Warszawie.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Grabiński nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 k.s.h. lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Grabiński nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pan Andrzej Grabiński nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Andrzej Grabiński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Informacje o Panu Macieju Charzyńskiem

Maciej Charzyński jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, posiada wykształcenie wyższe
ekonomiczne. Kontynuował studia magisterskie na kierunkach finanse i rachunkowość przedsiębiorstw oraz controlling i zarządzanie w przedsiębiorstwie. Od początku kariery zawodowej Pan Maciej Charzyński związany jest z branżą finansowo - księgową. Karierę zawodową rozpoczynał od pracy w biurach rachunkowych, przechodząc kolejno wszystkie szczeble stanowisk. Następnie zajmował stanowisko kierownika działu finansowo – księgowego w Spółce Akcyjnej z branży budowlanej, notowanej na rynku głównym GPW. Kolejnym etapem kariery zawodowej było objęcie stanowiska Dyrektora Finansowego oraz Głównego Księgowego w Spółce Akcyjnej notowanej na rynku New Connect, gdzie odpowiedzialny był za politykę i sytuację finansową Spółki, księgowość, sprawozdawczość finansową oraz raportowanie zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ASO. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz Głównego Księgowego w Biurze Rachunkowym. Ponadto prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą związaną z doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparciem rachunkowo – księgowym.
Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Maciej Charzyński nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.
Pan Maciej Charzyński jest członkiem organów nadzorczych:
- Olymp Spółka Akcyjna - członek Rady Nadzorczej do 09.10.2019 r. - obecnie
- Fast Finance Spółka Akcyjna w restrukturyzacji - członek Rady Nadzorczej od
02.03.2020 r. – obecnie
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Maciej Charzyński nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 k.s.h. lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Maciej Charzyński nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja
podmiotu, w którym Pan Maciej Charzyński pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub
nadzorczego.
Pan Maciej Charzyński nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Maciej Charzyński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Informacje o Panu Franciszku Zalewskim

Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe :
- 1973 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, doktorat z zakresu nauk ekonomiczno - społecznych;
- 1967 Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie, studia z zakresu geodezji.
- 2002 - 2007 Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Stanowisko: członek Zarządu odpowiedzialny za finanse Spółki;
- 1996 - 2002 Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stanowisko: naczelnik Wydziału, działalność w zakresie wdrażania reformy ubezpieczeń społecznych.
- 1994 - 1996 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "STU SA". Stanowisko: członek Zarządu Spółki, odpowiedzialny za zarządzanie finansami Spółki.
- 1983 - 1990 Ministerstwo Kultury i Sztuki. Stanowisko: zastępca dyrektora Zarządu Wyższego Szkolnictwa Artystycznego, odpowiedzialny za finansowanie szkół wyższych.
- 1976 - 1983 Politechnika Warszawska, adiunkt.
W latach 2003- 2006 członek Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych Komisji Trójstronnej.
Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Franciszek Zalewski nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.
Pan Franciszek Zalewski nie był w okresie co najmniej ostatnich trzech lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółek prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Franciszek Zalewski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 k.s.h. lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Franciszek Zalewski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Franciszek Zalewski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
Pan Franciszek Zalewski nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Franciszek Zalewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Informacje o Panu Marku Szmiglu

Wykształcenie – ukończone studia wyższe - Wyższa Szkoła Oficerska w Szczytnie, studia podyplomowe Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekononii, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Służba zawodowa – Komendant Miejski we Wrocławiu, zastępca Komendanta Wojewódzkiego we Wrocławiu, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego we Wrocławiu, aktualnie Manager działu bezpieczeństwa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.
Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Marek Szmigiel nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.
Pan Marek Szmigiel nie był w okresie co najmniej ostatnich trzech lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółek prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Marek Szmigiel pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
Pan Marek Szmigiel nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Marek Szmigiel nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.Podstawa prawna: § 10 oraz § 19 ust. 1 pkt 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2018 poz. 757_.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik
 

Komunikaty prasowe

.