Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 12/2017 2017-03-29 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku zawierającego harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku, informuje, że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za 2016 rok.

 

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2016 rok, których data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 12 kwietnia 2017 r., zostaną opublikowane w dniu 28 kwietnia 2017 roku.

 

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w powyższym harmonogramie pozostają bez zmian.

 

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

.