Raport bieżący

2013
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 18/2013 2013-10-01 Emisja obligacji serii F

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. ("Emitent") niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 września 2013 roku podjął uchwałę o przydziale 3.870 sztuk obligacji serii F, zwykłych, kuponowych, na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 3.870.000 zł (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych). Obligacje serii F zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach (emisja niepubliczna).

 

Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:

 

- cel emisji: pozyskanie środków finansowych, które Emitent zamierza przeznaczyć na obsługę prawno-windykacyjną zakupionych wierzytelności oraz na zakup nowych pakietów wierzytelności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

 

- wielkość emisji: 3.870.000 zł

 

- wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji : 1.000 zł

 

- warunki wykupu: wykup obligacji nastąpi w dniu 27 września 2016 roku.

 

- warunki oprocentowania: oprocentowanie zmienne, w wysokości WIBOR 6M + 7,0 p.p. w skali roku, półroczne okresy odsetkowe;

 

- zabezpieczenie: w terminie 1 miesiąca od daty emisji ustanowiony zostanie na pierwszym miejscu, do kwoty 15 mln zł (najwyższa suma zabezpieczenia), zastaw rejestrowy na zbiorze wszelkich obecnych i przyszłych wierzytelności pieniężnych wynikających z tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów, nabytych przez Emitenta na mocy umowy sprzedaży wierzytelności od Eurobank S.A. z siedzibą we Wrocławiu;

 

- wartość zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia: 62 mln zł (zobowiązania finansowe z wyłączeniem rezerw);

 

- perspektywa kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu: 72 mln zł (łącznie ze zobowiązaniami z Obligacji z wyłączeniem rezerw);

 

- dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji: wszelkie istotne kwestie dotyczące sytuacji Emitenta będą przekazywane w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

- zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji: Emitent posiada pełną zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji serii F,

 

- wycena przedmiotu zastawu dokonana przez uprawnionego biegłego: zgodnie z art. 10 ust 2 Ustawy o Obligacjach Emitent poddał przedmiot zabezpieczenia wycenie przez biegłego p. Bożenę Pustelnik nr uprawnień 3298, która oszacowała wartość przedmiotu zabezpiecznia na kwotę 15.035.510,27 PLN na dzień 08 września 2013r. Obligacje wyemitowane w ramach niniejszej emisji nie są obligacjami zamiennymi na akcje, ani nie zostały wyemitowane z prawem pierwszeństwa.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami).

Komunikaty prasowe

.