Raport bieżący

2015
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 33/2015 2015-10-07 Rejestracja zmian w Statucie

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 7 października 2015 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25 września 2015 roku w sprawie rejestracji zmian w Statucie. W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Emitent przekazuje jednolity tekst Statutu (załącznik nr 1) oraz listę zmian, na podstawie których sporządzono jednolitą treść Statutu (załącznik nr 2).


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, Poz. 259 z późn. zm.)

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Załącznik nr 2 RB_33_2015_Rejestracja zmian w Statucie (185.85KB)
Załącznik nr 1 RB_33_2015_Statut Fast Finance S.A. (156.18KB)

Komunikaty prasowe

.