Raport bieżący

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 4/2014 2014-02-13 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii F

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 13 lutego 2014 roku powziął informację o podjęciu w dniu 12 lutego 2014 roku przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały nr 162/2014 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 3.870 (słownie: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) obligacji na okaziciela serii F Emitenta o łącznej wartości nominalnej 3.870.000 zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).

 


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.