Raport bieżący

2011
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 7/2011 2011-04-29 Korekta Raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2010

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z sugestią Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Fast Finance za 2010 rok dokonał korekty rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2010 r. na jednostkowy raport kwartalny. Przyczyną korekty jest utrata kontroli nad spółką Columbus Factoring Solutions S.A po przekształceniu Spółki Columbus Factoring Solutions ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Rejestracja przekształcenia miała miejsce 27.10.2010 roku w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Po przekształceniu Emitent posiada 44.92% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Columbus Factoring Solutions S.A, co powoduje, że Emitent nie jest zobligowany do konsolidowania sprawozdania finansowego spółki Columbus Factoring Solutions S.A. W skorygowanym raporcie zostały poprawione dane finansowe oraz opis spółki, w taki sposób, że raport został dostosowany do wymogów dla raportów jednostkowych.

 

Zarząd Spółki przekazuje odrębnie cały raport za czwarty kwartał 2010 roku.Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

RAPORT Q4 2010 - KOREKTA (190.00KB)

Komunikaty prasowe

.