Raport bieżący

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 21/2014 2014-10-13 Rejestracja zmian w Statucie oraz adresu Emitenta – uzupełnienie informacji

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2014 z dnia 12 września 2014 roku, przekazuje w ramach uzupełnienia informację, że rejestracja zmian w strukturze kapitału zakładowego Emitenta przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiła w dniu 4 września 2014 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 oraz § 5 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, Poz. 259 z późn. zm.)

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

.