Raport bieżący

2022
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 15/2022 2022-09-23 Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu niepublicznych obligacji serii P

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Spółka"] informuje, że w dniu 23 września 2022 r. Spółka otrzymała pismo od Administratora Zastawu niepublicznych obligacji serii P, w którym Administrator Zastawu poinformował, że zamierza przejąć Przedmiot Zastawu opisany w Umowie Zastawniczej i objęty zastawem rejestrowym wpisanym do rejestru zastawów, prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów. pod pozycją 2521902, celem zaspokojenia z Przedmiotu Zastawu wierzytelności będących przedmiotem zabezpieczenia, Administrator Zastawu poinformował dalej, że Przejęcie Zastawu odbędzie się zgodnie z trybem określonym w Umowie Zastawniczej, tj. na podstawie oświadczenia Administratora Zastawu, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy o zastawie rejestrowym. Jednocześnie Administrator wniósł o zaspokojenie Administratora Zastawu poprzez przekazanie równowartości Przedmiotu Zastawu, [którego wartość ustalona zostanie zgodnie z Umową Zastawniczą], w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zamiarze przejęcia na własność przedmiotu zastawu. Administrator Zastawu poinformował, że bezskuteczny upływ wskazanego terminu będzie skutkował złożeniem przez Administratora Zastawu oświadczenia o przejęciu na własność Przedmiotu Zastawu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.