Raport bieżący

2012
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 1/2012 2012-01-09 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu

Zarząd spółki Fast Finance S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku:

 

1.Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2011 - 26 kwietnia 2012r.

 

2. Jednostkowe raporty kwartalne:
- raport za IV kwartał 2011r. -21 lutego 2012r.
- raport za I kwartał 2012r. - 10 maja 2012 r.
- raport za III kwartał 2012r. - 6 listopada 2012r.

 

3. Jednostkowy raport półroczny - w dniu 21 sierpnia 2012 r.

 

Zgodnie z § 101 ust. 2 w/w Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II kwartał 2012 r.

 


Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

.