Raport bieżący

2016
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 13/2016 2016-06-03 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku, na godzinę 14:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odbędzie się we Wrocławiu, przy ul. Wołowskiej 20 (siedziba Emitenta).

 

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady ZWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

 

2016-06-30 FF SA WZA Ogloszenie (172.69KB)
2016-06-30 FF SA WZA Projekty uchwał (108.61KB)

Komunikaty prasowe

.