Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 15/2019 2019-04-26 Opóźnienie terminu publikacji Skonsolidowanego i Jednostkowego raportu rocznego za 2018 roku

Zarząd FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (Spółka, Emitent), informuje, że z uwagi na obecną sytuację Spółki przedłużają się negocjacje związane wyborem, a tym samym z możliwością podpisania umowy z biegłym rewidentem. Biorąc pod uwagę powyższe, raporty roczne Emitenta (zarówno jednostkowy, jak i skonsolidowany) za 2018 r. zostaną opublikowane z opóźnieniem w stosunku do pierwotnego terminu określonego w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., tj. 30 kwietnia 2019 r.
Emitent poinformuje niezwłocznie raportem bieżącym o nowym terminie publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r. po zakończeniu negocjacji z biegłym rewidentem i podpisaniu umowy na badanie przedmiotowych sprawozdań finansowych.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.