Raport bieżący

2013
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 6/2013 2013-01-22 Wybór biegłego rewidenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 21 stycznia 2013 roku Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 23 lit g Statutu podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2012.

 

Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć dokonanie czynności, o których mowa powyżej, Kancelarii Biegłych Rewidentów "Aktywa" Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy alei Generała Józefa Hallera 84/1, 53-203 Wrocław ("Kancelaria Aktywa"), wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 513.

 

Rada Nadzorcza Emitenta upoważniła Zarząd do zawarcia umowy z Kancelarią Aktywa. Umowa zostanie zawarta na okres niezbędny do realizacji zadań związanych z badaniem sprawozdania finansowego Emitenta, o którym mowa w pierwszym akapicie.

 

Emitent korzystał w poprzednich latach z usług Kancelarii Aktywa. W 2011 roku Kancelaria Aktywa dokonała badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 i przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 roku. Następnie, w roku 2012 Kancelaria Aktywa dokonała badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 roku.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, Poz. 259 z późn. zm.)

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

.