Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 38/2020 2020-05-13 Otrzymanie informacji o uchyleniu zabezpieczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, informuje w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr RB 34/2020 z dnia 11 kwietnia 2020 roku, iż do Spółki wpłynęło w dniu 13 maja 2020 roku postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy z dnia 7 maja 2020 roku zmieniające postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy w sprawie sygn. akt X GC 185/20, w ten sposób, że został oddalony wniosek akcjonariusza Marcina Pomirskiego o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności _na podstawie art. 425 § 1 k.s.h._ ewentualnie o uchylenie _art. 422 § 1 k.s.h._ uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powziętej w dniu 2 marca 2020 roku, poprzez wstrzymanie wykonania ww. uchwały do czasu uprawomocnienia się wyroku w sprawie.


Wydanie postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 7 maja 2020 roku uwzględniło w całości zażalenie Emitenta złożone na postanowienie tegoż Sądu z dnia 7 kwietnia 2020 roku udzielające takiego zabezpieczenia. Sąd w składzie rozpoznającym to zażalenie podzielił stanowisko Emitenta co do braku uzasadnionych podstaw do udzielenia zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powziętej w dniu 2 marca 2020 roku. Postanowienie uwzględniające zażalenie Emitenta jest prawomocne. Oznacza to, że udzielone postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2020 roku zabezpieczenie powództwa akcjonariusza Marcina Pomirskiego zostało całkowicie oddalone.


W związku z tym postanowieniem do czasu wydania prawomocnego wyroku Sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności _na podstawie art. 425 § 1 k.s.h._ ewentualnie o uchylenie _art. 422 § 1 k.s.h._ uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powziętej w dniu 2 marca 2020 roku, akcjonariusz Marcin Pomirski nie jest Członkiem Rady Nadzorczej i nie posiada uprawnień przysługujących członkom Rady Nadzorczej Emitenta, a uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powzięta w dniu 2 marca 2020 roku jest w pełni skuteczna.

 

Podstawa prawna : § 19 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2018 r. poz. 757_.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

 

Komunikaty prasowe

.