Raport bieżący

2023
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 5/2023 2023-03-30 Udzielenie prokury

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent"], informuje, że w dniu 30 marca 2023 roku uchwałą Zarządu Emitenta został powołany prokurent samoistny Spółki w osobie Pana Pawła Szasta.

 

Informacje o powołanym prokurencie:


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo oraz studiów podyplomowych " Windykacja należności i prawo egzekucyjne" na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończył liczne kursy i szkolenia w zakresie zarządzania.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menadżerskich zdobyte w największych podmiotach specjalizujących się w sekurytyzacji wierzytelności w Polsce, m.in. EOS Poland sp. z o.o. oraz BEST S.A., gdzie kierował działami prawnymi specjalizującymi w egzekucji sądowej.
Ponadto w dotychczasowej karierze zawodowej tworzył oraz nadzorował wiele procesów oraz projektów, które umożliwiały zarządzanie kilkusettysięcznym portfelem spraw detalicznych oraz zabezpieczonych hipotecznie. W szczególności dotyczyło to rozwoju procesów i mechanizmów służących do automatyzacji, digitalizacji oraz robotyzacji obsługi wierzytelności.

Pan Paweł Szast nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2018 poz. 757]

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.