Raport bieżący

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 11/2010 2010-07-05 Korekta Raportu Rocznego

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

 

Treść raportu

Zarząd Spółki informuje, że w raporcie rocznym SA-R za rok 2009 w wyniku omyłki pisarskiej w Opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta został błędnie użyty wyraz "strata" zamiast "zysk" na stronie 1 punkt 3:

 

- było: " 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazujący stratę netto w wysokości 4.409.050,56 zł"

- winno być: " 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.409.050,56zł"

 

Zarząd Spółki przekazuje odrębnie cały uzupełniony raport roczny za 2009 r.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA (2288.52KB)

Komunikaty prasowe

.