Raport bieżący

2023
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 25/2023 2023-12-05 Rejestracja przez sąd zmiany statutu - realizacja układu

Zarząd Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"] informuje, że w związku z realizacją układu zawartego z wierzycielami w toku zakończonego postępowania restrukturyzacyjnego wobec Spółki zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych [sygn. akt VIII GRu 1/19], Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 5.12.2023 r. dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez rejestrację zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.


Wysokość i strukturę kapitału zakładowego oraz wartość nominalną akcji w związku z zarejestrowaną zmianą przedstawia § 7 ust. 1 Statutu, który przyjął następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.741.612 zł _słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści jeden sześćset dwanaście złotych_ i dzieli się na:
a_ 562.500 _pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset_ akcji imiennych serii A, o numerach A 000001 do A 562500, o wartości nominalnej 0,80 zł _zero złotych osiemdziesiąt groszy_ każda,
b_ 500.000 _pięćset tysięcy_ akcji na okaziciela serii B, o numerach B 00 000 001 do B500000 o wartości nominalnej 0,80 zł _zero złotych osiemdziesiąt groszy_ każda,
c_ 187.500 _sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset_ akcji na okaziciela serii C, o numerach C 00 000 001 do C 187 500 o wartości nominalnej 0,80 zł _zero złotych osiemdziesiąt groszy_ każda,
d_ 20.927.015 _dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy piętnaście_ akcji na okaziciela serii D, o numerach D 00000001 do D 20.927.015 o wartości nominalnej 0,80 zł _zero złotych osiemdziesiąt groszy_ każda."

 

Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów.
Akcje serii B, C i D nie są uprzywilejowane, co oznacza, że każda akcja daje prawo do jednego głosu.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 22.739.515.

Rejestracja podwyższenia kapitału przez Sąd stanowi wykonanie przez Społkę układu stanowiącą spłatę pozostałej części wierzytelności na rzecz wierzycieli należących do grupy III
Jednocześnie Emitent informuje, że na dzień niniejszego raportu nie stwierdzono wierzytelności w grupie IV.

 

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tekst jednolity statutu Spółki przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2018 poz. 757]

 

Podpis osoby reprezentującej spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

zal01_Fast_Finance_Statut_tekst_jednolity_5.12.2023.pdf (183.06KB)

Komunikaty prasowe

.