Raport bieżący

2008
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 6/2008 2008-04-30 Debiut Fast Finance na NewConnect 6 maja

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że Zarząd GPW wyznaczył uchwałą nr 328/2008 na dzień 6 maja 2008 r. pierwszy dzień notowań na rynku NewConnect 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i C spółki Fast Finance S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Akcje notowane będą pod nazwą skróconą FASTFIN i oznaczeniem FFI. Akcje oznaczone są przez KDPW kodem PLFSTFC00012. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 322/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

 

Komunikaty prasowe

.