Raport bieżący

2011
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 1/2011 2011-01-12 Emisja obligacji Fast Finance S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu

Zarząd spółki Fast Finance informuje, że w dniu 11.01.2011 roku dokonał emisji 10.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii C na łączną kwotę 10.000.000 zł. Przeprowadzona emisja obligacji serii C stanowi III transzę obligacji wyemitowaną w ramach programu emisji obligacji opiewającego na 30 mln zł. Całość emisji obligacji w ramach III transzy została objęta w dniu 11.01.2011. Podmiotem oferującym był Dom Maklerski BPS S.A.

 

Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:

- cel emisji: pozyskanie środków finansowych, które Emitent zamierza przeznaczyć na finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej
- wielkość emisji: 10.000.000 zł
- wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji : 1.000 zł
- warunki wykupu: wykup obligacji nastąpi 11 stycznia 2013 roku.
- warunki oprocentowania: oprocentowanie zmienne, w wysokości WIBOR 6M + 6,5 p.p. w skali roku, półroczne okresy odsetkowe
- zabezpieczenie: zastaw rejestrowy na: (i) wierzytelnościach z rachunku bieżącego Emitenta, do najwyższej kwoty zabezpieczenie 28.175.000 PLN,(ii) wierzytelnościach ze zbioru wszelkich obecnych i przyszłych wierzytelności pieniężnych wynikających z umów kredytu i pożyczek udzielonych przez Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu przelanych na Emitenta na mocy umowy sprzedaży wierzytelności zawartej w dniu 28.09.2009 r. do najwyższej kwoty zabezpieczenia 28.175.000 PLN.
- wartość zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia: 47.272.000 PLN
- perspektywa kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu: nie więcej niż 25.000.000 PLN
- dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji: o zakupach kolejnych pakietów wierzytelności, które zostaną sfinansowane z emisji obligacji serii C, Emitent będzie informować w postaci raportów bieżących,
- zdolność emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z obligacji: Emitent posiada pełną zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji serii C,
- wycena przedmiotu zastawu dokonana przez uprawnionego biegłego: Zgodnie z art. 10 ust 2 Ustawy o Obligacjach Emitent poddał przedmiot Zastawu Rejestrowego wycenie przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego p. Bożenę Pustelnik nr uprawnień 3298, która oszacowała wartość przedmiotu zastawu rejestrowego na kwotę:
(i) 28.191.335,22 PLN dla zbioru wszelkich obecnych i przyszłych wierzytelności pieniężnych wynikających z umów kredytu i pożyczek
(ii) 0,00 PLN dla wierzytelności bieżących i przyszłych z rachunku bieżącego należącego do Emitenta.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.