Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 21/2017 2017-06-29 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 14 w sprawie odwołania Pana Grzegorza Kawczaka ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Jednocześnie w dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 15 w sprawie powołania Pana Andrzeja Bartnika na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. Uchwały weszły w życie z dniem ich podjęcia.

 

W związku z powyższym, obecny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:
Pan Andrzej Kiełczewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pani Dorota Wiktoria Stempniak – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Andrzej Bartnik – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Marek Ochota – Członek Rady Nadzorczej, oraz
Pani Hildegarda Kaufeld – Członek Rady Nadzorczej.


Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej znajduje się poniżej.

 

Pan Andrzej Bartnik jest Absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Wydział Architektury. Posiada również dyplom ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Architektury w Rotterdamie. Swoje doświadczenie i wiedzę zdobywał pełniąc funkcję prezesa w spółce EKO-BAU oraz wykładowcy akademickiego na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Architektury. Od 1989 prowadzi Pracownię Architektoniczną. Pełni również funkcję rzeczoznawcy budownictwa. Pan Andrzej Bartnik spełnia kryteria niezależności.

Pan Andrzej Bartnik nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 133 ze zm.)

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.