Raport bieżący

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB-W 14/2014 2014-06-09 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fast Finance S.A.

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2014 roku.


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

2014-06-09 FF WZA - Treść podjętych uchwał.pdf (192.81KB)

Komunikaty prasowe

.