Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 15/2020 2020-02-26 Zmiana w składzie Rady Wierzycieli

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że powziął w dniu 26 lutego 2020 roku informacje o wydaniu w dniu 11 lutego 2020 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych postanowienia w sprawie VIII GRu 1/19 o odwołaniu ze składu Rady Wierzycieli Spółki Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych _RFI 810_ reprezentowanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i powołaniu w jego miejsce Alternative Solution Spółkę z o.o. z siedzibą we Wrocławiu _numer KRS : 0000821954_ jako członka Rady Wierzycieli.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik
 

Komunikaty prasowe

.