Raport bieżący

2024
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 8/2024 2024-04-29 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Spółka"] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2024 z dnia 31.01.2024 r., informuje, że w związku z trwającym brakiem należytej współpracy poprzedniego biura rachunkowego ze Spółką, z którym to biurem rozwiązano współpracę, i obecnym biurem rachunkowym, w toku prac nad sporządzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, pomimo zapewnień poprzedniego biura rachunkowego co do współpracy i licznych deklaracji, w ocenie zarówno Spółki jak i obecnego biura rachunkowego, niedostateczna współpraca poprzedniego biura rachunkowego uniemożliwiła obecnemu biuru rachunkowemu zakończenie prac nad przedstawieniem sprawozdania finansowego w wcześniej uzgodnionych terminach i przedłożenie opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2023 Spółce jak i jej organom.

Spółka podjęła kroki prawne zmierzające do niezwłocznego rozwiązania powyższej sytuacji.
Mając na względzie powyższe, zaplanowano dodatkowe posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki na którym omówione zostaną powyższe kwestie jak i w porozumieniu z firmą audytorską, Zarządem Spółki i Nadzorcą wykonania układu uzgodniony zostanie termin zakończenia prac nad sprawozdaniem i przekazanie opinii firmy audytorskiej organom Spółki. Termin zakończenia prac nad badaniem sprawozdania finansowego za rok 2023 determinować będzie ustalenie terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r. oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2024 r
Pozostałe terminy raportów pozostają bez zmian.

 

Podpis osoby reprezentującej spółkę:

Paweł Szast - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.