Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 69/2020 2020-09-17 Zawarcie porozumienia z obligatariuszem obligacji serii P

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _dalej: "Emitent", "Spółka"_, informuje w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 16 stycznia 2017r., nr 24/2019 z dnia 12 czerwca 2019r., nr 49/2020 i nr 50/2020 z dnia 21 lipca 2020r., że w dniu 17 września 2020 r. zostały zawarte pomiędzy Spółką a spółka Alternative Solution sp. z o.o. będącą jedynym obligatariuszem wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii P _dalej: "Obligacje serii P"_ oraz administratorem zabezpieczeń, w wykonaniu postanowień porozumienia zawartego w dniu 21 lipca 2020 roku pomiędzy Spółką a Panem Leszkiem Szwedo, Aureus Spółką z o.o., Akura Spółką z o.o., Tarinvest Spółką z o.o., Alternative Solution Spółką z o.o., porozumienia :
1_ dotyczące zmiany umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego zawartej w dniu 16 stycznia 2017r. stanowiącego zabezpieczenie spłaty Obligacji serii P, na mocy którego został wyłączony spod tego zastawu rejestrowego pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 49.284.300,12 zł. przysługujących wobec 5.500 dłużników wynikających z zaciągniętych i niespłaconych kredytów i pożyczek _dalej: Pakiet Tarinvest_.
2_ dotyczące zmiany Warunków Emisji Obligacji serii P, na mocy którego został wyłączony Pakiet Tarinvest spod zastawu rejestrowego stanowiącego zabezpieczenie spłaty Obligacji serii P.
Zmiana umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego z dnia 16 stycznia 2017r. oraz Warunków Emisji Obligacji serii P w tym zakresie jest skutkiem złożonego przez Tarinvest sp. z o.o. oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli, którego dotyczył raport bieżący nr 24/2019 z dnia 12 czerwca 2019r. oraz oświadczenia o uznaniu tego oświadczenia przez Zarządcę Spółki.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.