Raport bieżący

2022
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 13/2022 2022-09-13 Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M

Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji ["Emitent", "Spółka"] informuje, że przekazał w dniu 13.09.2022 roku na rachunek bankowy Administratora Zastawu obligacji serii M ["Administrator Zastawu"] kolejną transzę środków finansowych z tytułu wpływów z umowy serwisowej wierzytelności, stanowiących zabezpieczenie obligacji serii M, w kwocie 350.421,33 zł. [słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i 33/100].


Zgodnie z założeniami, z powyższej kwoty Administrator Zastawu dokona przelewu środków pieniężnych na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych na poczet zmniejszenia wartości nominalnej obligacji serii M, o czym Spółka poinformuje odrębnym komunikatem, po otrzymaniu stosownej informacji od Administratora Zastawu. Emitent przekazał dotychczas na rachunek Administratora Zastawu kwotę w łącznej wysokości 1 505 122,73 zł. [słownie: jeden milion pięćset pięć tysięcy sto dwadzieścia dwa złote i 73/100].

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.