Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 30/2018 2018-09-13 Powzięcie wiadomości o wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości, o udzieleniu zabezpieczenia oraz o wycofaniu wniosku i umorzeniu postępowania

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 13 września 2018 roku, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 5 września 2018 roku, powziął informację o wysłaniu przez wierzyciela Spółki wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta. Na podstawie ww. postanowienia Sąd Rejonowy dokonał zabezpieczenia majątku Spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.
Jednocześnie w dniu 13 września 2018 roku Zarząd Emitenta powziął informację o wcześniejszym wycofaniu przez wskazanego powyżej wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki. W wyniku wycofania przedmiotowego wniosku Sąd Rejonowy wydał postanowienie o umorzeniu przedmiotowego postępowania o ogłoszenie upadłości Emitenta.
Jednocześnie Emitent podkreśla, że Sąd Rejonowy mógł uznać cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości za niedopuszczalne, jeżeli prowadziłoby to do pokrzywdzenia wierzycieli. W tym przypadku Sąd Rejonowy uznał, że cofnięcie wniosku nie prowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Wykonujący czynności członka zarządu

Komunikaty prasowe

.