Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 42/2020 2020-06-03 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, informuje że w dniu 3 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta:
- uchwałą nr 1 wybrała spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Mariana Nogi,
- uchwałą nr 3 wybrała spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Macieja Charzyńskiego.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2018 poz. 757_.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.