Raport bieżący

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB-W 23/2014 2014-11-12 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fast Finance S.A.

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 12 listopada 2014 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.  

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

2014-11-12 FF NWZA - Treść podjętych uchwał (218.93KB)

Komunikaty prasowe

.