Raport bieżący

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 2/2014 2014-01-29 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), zgodnie z brzmieniem § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku:

 

1. Raport roczny za rok obrachunkowy 2013 kończący się 31 grudnia 2013 roku – 10-03-2014 roku,
2. Raport za I kwartał 2014 roku – 08-05-2014 roku,
3. Raport za I półrocze 2014 roku – 18-08-2014 roku,
4. Raport za III kwartał 2014 roku – 06-11-2014 roku.

 

Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2014 r. oraz, że zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku.

 

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, Poz. 259 z późn. zm.)

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.