Raport bieżący

2022
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 21/2022 2022-12-23 Wypowiedzenie prokury

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 23.12.2022 r. roku Pan Adam Pracławski wypowiedział ze skutkiem na dzień 23.12.2022 r. udzieloną mu prokurę samoistną. W treści oświadczenia Pana Adama Pracławskiego nie zostały wskazane przyczyny wypowiedzenia.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2018 poz. 757]

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.