Raport bieżący

2024
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 10/2024 2024-05-21 Korekta raportu bieżącego nr 10/2024

Zarząd Spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje korektę raportu bieżącego RB nr 10/2024 z dnia 21.05.2024 r. w sprawie możliwości realizacji przez Spółkę zobowiązań bieżących i układowych. W trakcie publikacji raportu bieżącego omyłkowo nie umieszczono pełnej jego przygotowanej treści. Korekta polega na przekazaniu pełnej treści przygotowanego raportu zgodnie z art. 17 ust. 1 MAR.

 

Było:
Zarząd Spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2024 z dnia 30.04.2024 r. informuje, że w dniu 21.05.2024 r. odbyły się negocjacje w związku z otrzymaniem przez Spółkę wezwania do zapłaty złożonego przez FF Inkaso sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ["Inkaso"]

 

Treść raportu po korekcie:
Zarząd Spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2024 z dnia 30.04.2024 r. informuje, że w dniu 21.05.2024 r. odbyły się negocjacje w związku z otrzymaniem przez Spółkę wezwania do zapłaty złożonego przez FF Inkaso sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ["Inkaso"].
W wyniku podjętych negocjacji Emitentowi wyznaczono ostateczny termin na uregulowanie należności w terminie do 30 dni. Kwestia uregulowania powyższego zobowiązania będzie mieć znaczenie dla dalszego funkcjonowania Spółki i możliwości wywiązania się przez Spółkę z zobowiązań bieżących i układowych.

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2018 poz. 757].

 

Podpis osoby reprezentującej spółkę:

Paweł Szast - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.