Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 70/2018 2018-12-11 Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 11 grudnia 2018 roku wpłynęło do siedziby Spółki pismo od Administratora Zastawu dla obligacji serii M, w którym Administrator informuje Emitenta, że celem zaspokojenia wymagalnych wierzytelności obligatariuszy z tytułu niewykupionych w terminie obligacji serii M oraz obligacji serii M których dotyczą żądania przedterminowego wykupu dokonuje przejęcia na własność przedmiot zastawu wpisanego w Rejestrze Zastawów pod nr 2476837 w celu jego spieniężenia.
Jednocześnie Administrator Zastawu poinformował Spółkę, że wyznaczy uprawnionego biegłego, który ustali wartość przejętego przedmiotu zastawu oraz zaproponował Emitentowi zawarcie na wspólnie uzgodnionych zasadach odrębnej umowy o obsługę wierzytelności stanowiących przedmiot przejętego zastawu rejestrowego w celu ich odzyskania od dłużników. Powyższa umowa miałaby zostać zawarta z zastrzeżeniem, iż ulegnie rozwiązaniu w przypadku uzyskania przeze Administratora Zastawu wiarygodnych propozycji od innych firm windykacyjnych określających korzystniejsze dla obligatariuszy warunki obsługi wierzytelności będących przedmiotem zastawu rejestrowego.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.