Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 20/2018 2018-07-17 Wysłanie wezwania do wydania należności uzyskanych z egzekucji

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku i raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku, informuje, że w dniu 17 lipca 2018 roku wysłał do Pana Marcina Pomirskiego wezwanie do wydania należności uzyskanych z egzekucji w kwocie 822.805,60 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od tej kwoty liczonymi od dnia następnego po otrzymaniu ww. pisma.
Wskazana należność stanowi sumę kwot przekazanych Panu Marcinowi Pomirskiemu przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Macieja Jankowskiego w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego z wniosku Pana Marcina Pomirskiego przez ww. komornika przeciwko Emitentowi pod sygnaturą KM 296/18, którego podstawą jest tytuł wykonawczy w postaci aktu notarialnego sporządzanego w dniu 4 października 2017 r. przed notariuszem Beatą Janowską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rep. A nr 1053/2017, któremu Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej I Wydział Cywilny postanowieniem z 26 marca 2018 r. w sprawie I Co 395/18 nadał klauzulę wykonalności w zakresie obowiązku zapłaty wierzycielowi Marcinowi Pomirskiemu przez dłużnika – poręczyciela FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu kwoty 14.268.412 zł.

 

Andrzej Kiełczewski - Wykonujący czynności członka zarządu
Wojciech Horoch - Prokurent

Komunikaty prasowe

.