Raport bieżący

2016
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 7/2016 2016-01-29 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133, dalej "Rozporządzenie"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:


1. Raport roczny za 2015 rok – 15 marca 2016 roku,
2. Skonsolidowany raport za I kwartał 2016 roku – 12 maja 2016 roku,
3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2016 roku - 18 sierpnia 2016 roku,
4. Skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku - 8 listopada 2016 roku.

 

Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową o Emitencie, natomiast skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu lub opinią o badanym sprawozdaniu finansowym, a także informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 r. i zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku.

 

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, Poz. 259 z późn. zm.)

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.