Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 23/2018 2018-07-30 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FAST FINANCE S.A.

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), niniejszym zwołuje na dzień 27 sierpnia 2018 roku, na godzinę 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odbędzie się we Wrocławiu, przy ul. Wołowskiej 20 (siedziba Emitenta).

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady NWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

 

 

Andrzej Kiełczewski - Wykonujący czynności członka zarządu
Wojciech Horoch - Prokurent

2018-08-27_FF_SA_NWZA_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ (161.88KB)
2018-08-27_FF_SA_WZA_Projekty_uchwal (219.97KB)

Komunikaty prasowe

.