Raport bieżący

2022
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 8/2022 2022-06-03 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych ["KSH"] w zw. z art. 402 [1] § 1 KSH zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz.12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 283b [dalej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie"].

 

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

 

Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopionowała sprawy, które mają być przedmiotem obrad Zwyczejnego Walnego Zgromadzenia.

 

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał znajdują sie na stronie internetowej Spółki www.fastfinance.pl w zakładce "Relacje inwestorskie".

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2018 poz. 757].

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

01_ZWZ_2022_ogloszenie_20220603 (176.55KB)
02_ZWZ_projekty_uchwal_wraz_z_uzasadnieniem.pdf (234.01KB)
03_liczba_akcji_ZWZ.pdf (112.53KB)
04_wzor.formularz.glosowanie.pelnomocnik_ZWZ.pdf (284.93KB)
05_wzor.pelnomocnictwa_ZWZ.pdf (184.36KB)

Komunikaty prasowe

.