Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 24/2020 2020-03-12 Rejestracja zmian w Statucie

Zarządca spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 12 marca 2020 roku powziął informację, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 12 marca 2020 roku dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki.
Zostały zarejestrowane następujące zmiany Statutu:
- w § 7 ust. 1 wprowadzone Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powziętej w dniu 2 marca 2020 roku,
- w § 6 ustęp 1 wprowadzone Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powziętej w dniu 2 marca 2020 roku.

 

W związku z zarejestrowaną zmianą § 7 ustęp 1 Statutu przyjął następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 zł _słownie: jeden milion złotych_ i dzieli się na:
a_ 562.500 _pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset_ akcji imiennych serii A, o numerach A 000001 do A 562500, o wartości nominalnej 0,80 zł _zero złotych osiemdziesiąt groszy_ każda,
b_ 500.000 _pięćset tysięcy_ akcji na okaziciela serii B, o numerach B 00 000 001 do B 500 000 o wartości nominalnej 0,80 zł _zero złotych osiemdziesiąt groszy_ każda,
c_ 187.500 _sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset_ akcji na okaziciela serii C, o numerach C 00 000 001 do C 187 500 o wartości nominalnej 0,80 zł _zero złotych osiemdziesiąt groszy_ każda."

 

Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów. Akcje serii B i C nie są uprzywilejowane, co oznacza, że każda akcja daje prawo do jednego głosu. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 1.812.500.

 

W związku z zarejestrowaną zmianą § 6 ust. 1 zmienione postanowienie ma następujące brzmienie:
"§ 6. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- pozostałe pośrednictwo pieniężne _64.19.Z_,
- działalność holdingów finansowych _PKD: 64.20.Z_,
- pozostałe formy udzielania kredytów _PKD 64.92.Z_,
- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych _PKD 64.99.Z_,
- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych _PKD 66.19.Z_;
- działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe _PKD: 69.20.Z_.
Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki obejmuje również eksport i import w podanym powyżej zakresie.".

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.