Raport bieżący

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 7/2014 2014-02-26 Warunkowa rejestracja obligacji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 26 lutego 2014 roku powziął informację o Uchwale Nr 228/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") z dnia 25 lutego 2014 roku, na mocy której Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 8.600 (słownie: osiem tysięcy sześćset) obligacji na okaziciela serii G Emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1/18/10/2013 Zarządu Emitenta z dnia 18 października 2013 r., oraz oznaczyć je kodem PLFSTFC00061, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

 

Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą, zarejestrowanie obligacji serii G w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

 

O rejestracji obligacji serii G w KDPW Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

.