Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 16/2020 2020-02-26 Zmiana terminu publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego Fast Finance S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Fast Finance S.A. za 2018 r.

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent"_ informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 15.01.2020 r. i raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 30.01.2020 r., że w związku dalszym wydłużeniem się badania przez biegłego rewidenta jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2018 rok, podaje nowe terminy:
- zakończenia badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta i publikacji jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta - nie później niż do 31.03.2020 r.;
- odbycia Walnego Zgromadzenia, które w porządku obrad będzie miało zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 - nie później niż do 30.04.2020 r.
Kolejne przesunięcie terminu wykonania badania sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok jest spowodowane koniecznością wykonania dodatkowych korekt sprawozdania będących wynikiem kolejnych sugestii biegłego rewidenta powstałych w toku dotychczasowego badania.
 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.