Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 35/2018 2018-09-28 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), informuje, że w dniu 27 września 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało dwóch Członków Rady Nadzorczej, tj. pana Andrzeja Kiełczewskiego i pana Andrzeja Bartnika i powołało do składu Rady Nadzorczej: pana Jarosława Stańca, pana Krzysztofa Siekierskiego, pana Przemysława Dąbrowskiego, pana Sebastiana Kretowicza, pana Tadeusza Błażejewskiego i pana Tomasza Mihułkę.

Informacje o panu Jarosławie Stańcu:
Wykształcenie:
Tytuł magistra na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Studia podyplomowe na kierunku Handel i zarządzanie sprzedażą w Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
Wpis na listę radców prawnych,
Wpis na listę doradców restrukturyzacyjnych,

Doświadczenie:
Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kancelarii radców prawnych

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie:
1. Członek Zarządu Progess Inwestycje Jedynka sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
2. Członek Zarządu JS2017 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
3. Członek Zarządu Bron.pl z siedzibą w Warszawie,
4. Działalność gospodarcza.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
Proofficium sp. z o.o. z siedzibą w Opolu – Zarząd (obecnie brak funkcji),
Góralska Park z siedzibą we Wrocławiu - Zarząd (obecnie brak funkcji),
Radomsko Invest w likwidacji S.A. z siedzibą w Warszawie – Rada Nadzorcza (aktualnie pełniona funkcja),
JS2017 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Zarząd (aktualnie pełniona funkcja),
Progess Inwestycje Jedynka sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Zarząd (aktualnie pełniona funkcja),
Bron.pl z siedzibą w Warszawie – Zarząd (aktualnie pełniona funkcja).

Pan Jarosław Staniec nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o panu Krzysztofie Siekierskim:
Wykształcenie:
2012 Studia podyplomowe „Trener biznesu”, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
2010 7 Nawyków Skutecznego działania, F. Covey – szkolenie
2008 Finansowanie Nieruchomości Dochodowych – szkolenie
2007 Negocjacje – szkolenie
2002 Studia podyplomowe „Zarządzanie dla dyrektorów finansowych” na Uniwersytecie Warszawskim
2001-2002 Studium dla dyrektorów finansowych „Zarządzanie finansami firmy” zorganizowane przez Instytut Rozwoju Biznesu (Certyfikat IES –International Education Society)
1998-1999 Studia Podyplomowe „Rachunek kosztów i controlling”, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
1998 Pedagogiczne Studia Podyplomowe, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,
1992-1997 Studia na wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Przemysłu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ukończone z najlepszym wynikiem na roku
1988-1992 III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, klasa o profilu matematycznym

Doświadczenie zawodowe:
od 2011 Prezes w EKTO Finance Sp. z o.o.
2013-2016 Z-ca dyr. Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich, odpowiadałem za sprawozdawczość i IT, ZOJM to jednostka budżetowa obsługująca inne jednostki budżetowe gminy (ponad 160) w zakresie obsługi finansowo-księgowej i prawnej.
2011-2012 Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych Sobet S.A. (spółka notowana na New Connect), odpowiadałem m.in. za sprawozdawczość finansową, budżetowanie i kontakty z bankami.
2009-2011 Menadżer ds. Kredytów w Banku Zachodnim WBK S.A., zakres obowiązków: decyzje kredytowe w ramach posiadanych kompetencji kredytowych, wsparcie sprzedaży, obsługa kluczowych klientów i kontrola procedur.
2007-2008 Centrum Bankowości Korporacyjnej Banku Zachodniego WBK S.A. obszar średnich przedsiębiorstw, od X 2007 obszar dużych przedsiębiorstw „Zespół Finansowania Nieruchomości i Project Finance”
2004-2006 własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa gospodarczego
od 2000 współpraca z firmami szkoleniowymi (trener), zakres szkoleń: finanse przedsiębiorstw, analiza finansowa, ocena projektów inwestycyjnych i wycena przedsiębiorstw, rachunek kosztów, controlling, Excel w praktyce
2001-2003 Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy/W-ce Prezes Zarządu w spółce Impel Group Sp. z o.o., zakres obowiązków: nadzór nad działem księgowości i działem controllingu, kontakty z bankami, sprawozdawczość zewnętrzną i wewnętrzną w grupie
1999-2000 prowadzenie własnej firmy zajmującej się doradztwem gospodarczym i usługami informatycznymi
1997-2006 Asystent w Katedrze Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
1996-1999 stała współpraca jako niezależny konsultant z firmą Accord Next z Wrocławia (sporządzanie analiz ekonomicznych, planów biznesowych, planów naprawczych, wycen przedsiębiorstw na zlecenie Ministerstwa Finansów)

Pan Krzysztof Siekierski nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o panu Przemysławie Dąbrowskim:
Wykształcenie:
1995-1996 Central Connecticut State University
Politechnika Wrocławska
Polsko-Amerykańskie Podyplomowe
Studium Komunikacji Społecznej

1990-1995 Politechnika Wrocławska
Wydział Informatyki i Zarządzania
kierunek: Zarządzanie i Marketing
„Wybrane metody analizy technicznej wykorzystywane na GPW w Warszawie”

Doświadczenie zawodowe:
Od 22.06.2017 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej STROP
2017.12 Betacom SA, Business Development Manager (Fortinet)
2017.03.09 – 2017.10 Fundacja „Technologia dla życia”, Wiceprezes
2014.11 – 2016.11 Marada, Dyrektor Zarządzający
2012.06.26 – Press Projekt Sp. z o.o., Prezes Zarządu
2008.08.04 – Press Projekt Sp. z o.o., Współwłaściciel
2011.08-2014.10 Newind Sp. z o.o., Sales Manager
2001.01 – 2009.05 Hewlett-Packard Poland, NSP/CME Account Manager
1999.07-2000.12 Winuel SA, Account Manager
1998.01-1999.04 JMG Magazine Publishing Company Sp.z o.o., Specjalista ds. Reklamy
1997.02-1997.12 FART – agencja reklamowa, Specjalista ds. Mediów i reklamy
1995.11-1996.09 PIAST S.A., Regionalny Kierownik Sprzedaży

Pan Przemysław Dąbrowski nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o panu Sebastianie Kretowiczu:
Wykształcenie:
2001 – 2003 Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu
1996 – 1999 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
1991 – 1996 Technikum Mechaniczne w Oławie

Doświadczenie zawodowe:
od stycznia 2018 do dziś IMPEL S.A we Wrocławiu -Menedżer ds. strategii, badań i analiz - koordynowanie, nadzór i raportowanie wyników badań marketingowych, prowadzonych na zlecenie klientów wewnętrznych Grupy Impel oraz dla klientów zewnętrznych.
Lipiec 2016 – grudzień 2017 MarketCo Sp. z o. o. -Menedżer ds. badań i analiz - tworzenie, analiza danych marketingowych na potrzeby zarządu spółki.
Wrzesień 2013 – lipiec 2014 DETECTIVE PRIVATE SECURITY Sp. z o. o. -Prezes Zarządu - kierowanie pracą Zarządu, sprawowanie kontroli kierowniczej nad całokształtem działalności, budowanie i wdrażanie strategii, tworzenie struktur, zarządzanie kapitałem ludzkim, koordynowanie i kontrolowanie pracy podległych dyrektorów, zarządzanie i sprawowanie kontroli nad finansami oraz majątkiem, reprezentowanie spółki na rynku zewnętrznym.
Styczeń 2006 – czerwiec 2016 IMPEL S.A we Wrocławiu -Menedżer ds. analiz operacyjnych i handlowych - udział w tworzeniu i administrowanie systemem motywacyjnym dla zarządów spółek z Grupy Impel; generowanie raportów do monitorowania sprzedaży; analiza danych finansowych na potrzeby zarządu Impel S.A oraz spółek Grupy Kapitałowej; przygotowanie i opracowanie danych do raportów giełdowych; udział we wdrożeniu SAP (moduł CO); udział we wdrożeniu i konfiguracji planowania w module ERP/CO; udział we wdrożeniu i konfiguracji BW/CO; tworzenie aplikacji w Web Application Designer; tworzenie raportów w Bex Query Designer; nadawanie uprawnień do raportów BW; administrowanie obszarem BW CO; przygotowanie narzędzi do przeprowadzenia planowania w oparciu o MS Excel w Grupie Impel; Kluczowy użytkownik modułu SAP/BW w Grupie Impel.
Luty 2002 – grudzień 2005 Impel Catering S.p z o.o. we Wrocławiu - Specjalista ds. Kontrolingu – stała współpraca z kierownikami obiektów, budżetowanie, rozliczanie budżetów, analizy, raportowanie, zarządzanie systemem motywacyjnym.

Pan Sebastian Kretowicz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o panu Tadeuszu Błażejewskim:
Pan Tadeusz Błażejewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponad 20 letnie doświadczenie na rynkach kapitałowych i finansowych zdobywał pełniąc funkcje menadżerskie w Domu Maklerskim oraz w bankach komercyjnych. Pan Tadeusz Błażejewski spełnia kryteria niezależności.

Pan Tadeusz Błażejewski nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o panu Tomaszu Michułce:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem w Poznaniu. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w tworzeniu Departamentów Prawnych w strukturach przedsiębiorstw. W latach 1998 – 2002 związany z spółkami Europejskiego Funduszu Leasingowego z siedzibą we Wrocławiu. W latach 2003 – 2009 członek Rad Nadzorczych spółek ubezpieczeniowych, finansowych i działających na rynku nieruchomości. Od 2003 roku organizował Departamenty Prawne i zajmował stanowiska Dyrektora Departamentu Prawnego w spółkach grupy Getin Holding, Rednet Property Group oraz Aforti Holding. Obecnie wykonuje zawód radcy prawnego w ramach kancelarii prawnej Aforti Law Mihułka i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa, w szczególności w zakresie obowiązków i odpowiedzialności członków zarządu spółek handlowych.

Pan Tomasz Mihułka nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

 

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.