Raport bieżący

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 16/2010 2010-10-05 Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu

Zarząd Fast Finance S.A. informuje, iż w dniu 05.10.2010 otrzymał podpisaną umowę na zakup pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 17.451.954,58 zł.

 

Umowa jest datowana na 29.09.2010 r. Umowa została zawarta z jednym z banków detalicznych.

 

Przedmiotem umowy jest nabycie przez Fast Finance wierzytelności konsumenckich; cena nabycia wyniosła 3.224.626,90 zł. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie przyjętych w tego rodzaju umowach.

 

Niniejsza umowa jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w ramach jego podstawowej działalności.

 

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż cena nabycia przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.