Raport bieżący

2013
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 11/2013 2013-02-28 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii E

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneTreść raportu:

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 28 lutego 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 238/2013 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 10.850 (słownie: dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, pod warunkiem dokonania najpóźniej w dniu 1 marca 2013 roku rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLFSTFC00046".

 

Obligacje Emitenta będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "FFI0116". Pierwszym dniem notowania wyżej wymienionych obligacji Emitenta będzie 1 marca 2013 roku.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

.