Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 21/2019 2019-05-24 Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz informacja o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia niektórych punktów planowanego porządku obrad

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent"_ niniejszym przekazuje w formie protokołu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 23 maja 2019 roku _Uchwały 1-5_ oraz informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło w formie Uchwały nr 6 od rozpatrzenia punktów 7-10 planowanego porządku obrad .

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2018 poz. 757

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Tomasz Mihułka CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU

RB-W_2019_21_Protokol_FF_SA_NWZA (76.24KB)

Komunikaty prasowe

.