Raport bieżący

2016
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 1/2016 2016-01-04 Zawiązanie spółki zależnej

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 4 stycznia 2016 roku została zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiąca jednostkę zależną wobec Emitenta, pod firmą FF Inkaso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w której Emitent objął i pokrył wkładem pieniężnym 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), co stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
Głównym przedmiotem działalności Spółki jest pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 65.12.B). Pierwszy Zarząd Spółki będzie się składał z Prezesa Zarządu w osobie Pana Jacka Longina Daroszewskiego, Prezesa Zarządu Emitenta.


O fakcie wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy Zarząd Emitenta poinformuje niezwłocznie w formie odrębnego raportu bieżącego.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.