Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 34/2020 2020-04-11 Otrzymanie informacji o wytoczeniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i udzieleniu zabezpieczenia

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, informuje iż do Spółki wpłynęła datowana na dzień 7 kwietnia 2020 r. korespondencja z Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy zawierająca :
- odpis pozwu złożonego przez Pana Marcina Pomirskiego, akcjonariusza Spółki o stwierdzenie, na podstawie art. 425 § 1 i art. 422 § 1 Kodeksu spółek handlowych nieważności i uchylenie uchwał nr 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powziętych w dniu 2 marca 2020 roku,
- postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy w sprawie sygn. akt X GC 185/20 o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności _na podstawie art. 425 § 1 k.s.h._ ewentualnie o uchylenie _art. 422 § 1 k.s.h._ uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powziętej w dniu 2 marca 2020 roku, poprzez wstrzymanie wykonania ww. uchwały do czasu uprawomocnienia się wyroku w sprawie,
- postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy w sprawie sygn. akt X GC 185/20 o umorzeniu postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwał nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powziętych w dniu 2 marca 2020 roku.
Zgodnie z zakreślonym przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy terminem do ustosunkowania się do żądań pozwu złożonego przez Pana Marcina Pomirskiego, Spółka przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie w odpowiedzi na pozew.


Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2018 r. poz. 757_.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.