Raport bieżący

2022
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 1/2022 2022-01-31 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"], działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 2018 r., poz. 757], [dalej "Rozporządzenie"], niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2022 roku:

 

- raport roczny za 2021 r. - 26.04.2022 r.,
- skonsolidowany raport roczny za 2021 r. - 26.04.2022 r.,
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. - 24.05.2022 r.,
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. - 23.09.2022 r.,
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. - 23.11.2022 r.

 

Emitent nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego [§ 79 ust. 2 Rozporządzenia].

 

Skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki [jednostkowe] wraz z raportem firmy audytorskiej z jego przeglądu, dlatego odrębny raport półroczny [jednostkowy] nie będzie sporządzany i publikowany [§ 62 ust. 3 Rozporządzenia].

 

Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały odpowiednie kwartalne informacje finansowe dotyczące Spółki [w ujęciu jednostkowym], dlatego odrębny raport kwartalny _jednostkowy_ nie będzie sporządzany i publikowany [§ 62 ust. 1 Rozporządzenia].Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 2018 r., poz. 757].

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.