Raport bieżący

2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 21/2021 2021-08-31 Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka", "Emitent"_ , w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r., raportu bieżącego nr 34/2020 z dnia 11 kwietnia 2020r, raportu bieżącego nr 38/2020 z dnia 13 maja 2020 roku oraz raportu bieżącego nr 44/2020 z dnia 9 czerwca 2020r., informuje, że powziął dzisiaj wiadomość o wydaniu przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu w dniu 31 sierpnia 2021 r. wyroku, w którym Sąd w całości oddalił powództwo Pana Marcina Pomirskiego, akcjonariusza Spółki, o stwierdzenieo na podstawie art. 425 § 1 k.s.h nieważności ewentualnie o uchylenie na podstawie art. 422 § 1 k.s.h. uchwały numer 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 marca 2020 roku.. Wyrok nie jest prawomocny. O wniesieniu powództwa i stanowisku Spółki Emitent informował w w/w raportach bieżących.

 

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2018 r. poz. 757_.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.