Raport bieżący

2011
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 6/2011 2011-04-29 Korekta Raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2010

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu

Zarząd Spółki informuje, że w raporcie kwartalnym QSr za trzeci kwartał 2010 roku w wyniku omyłki pisarskiej raport nie zawierał danych dotyczących przepływów pieniężnych netto, przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej w tabeli "Wybrane dane finansowe", skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych.

 

Zarząd Spółki przekazuje odrębnie cały raport za trzeci kwartał 2010 roku uzupełniony brakującymi informacjami.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

RAPORT Q3 2010 - KOREKTA (239.04KB)

Komunikaty prasowe

.